Personvernerklæring

Personvernerklæring for Megleroppgjøret AS.

Ditt personvern er viktig for Megleroppgjøret AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Megleroppgjøret AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig 

Faglig leder i Megleroppgjøret AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Megleroppgjøret AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til ansatte i Megleroppgjøret AS.

Vår behandling av personopplysninger 

Megleroppgjøret AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. 

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Megleroppgjøret AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Megleroppgjøret AS lagres på servere i Bergen og i Oslo. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS / Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield. 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. 

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@megleroppgjoret.no  eller eventuelt per post til Megleroppgjøret AS, Fayesgate 4, 3110 Tønsberg.  

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Personvernombud 

Megleroppgjøret AS har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Megleroppgjøret AS behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet annette@megleroppgjoret.no

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres

BehandlingsaktivitetBefaring/Verdivurdering
Formål med behandlingen av personopplysningerGi en verdivurdeirng av boligen, samt prisanslag på eienomsmeglingstjenesten
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerOpplysninger om eiendommen/boligen, navn og kontaktinformasjon til selger
Kategorier registrertePotensielle kunder
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetOppdragsavtale
Formål med behandlingen av personopplysningerInngå avtale med kunden
Rettslig grunnlagGDPR art 6 1 c, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4
Kategorier personopplysninger“Oppdragstakerens navn, adresse og organisasjonsnummer samt oppdragsgiverens navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer, Oppdragets karakter (salg, kjøp, utleie, leie, oppgjør eller annet), Hvilken eiendom oppdraget gjelder, Hva som er avtalt om oppdragstakerens vederlag, herunder hva oppdragstakeren kan kreve dersom handel ikke kommer i stand. Hva som er avtalt om oppdragstakerens rett til å kreve dekning av utlegg, herunder et overslag over størrelsen på utleggene. Et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg. Oppdragets varighet og hva som gjelder om oppsigelse av oppdraget. Oppdragstakerens eventuelle rett til vederlag for handel sluttet gjennom andre eller uten mellommann og i så fall de nærmere betingelser for denne retten. Om andre oppdragstakere de siste tre måneder har arbeidet med det samme oppdraget. Adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger. Hvem som er ansvarlig megler for oppdraget og eventuelle eiendomsmeglerfullmektiger som skal arbeide med oppdraget.”
Kategorier registrerteKunder
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetTakst/tilstandsvurdering
Formål med behandlingen av personopplysningerGjøre boligen klar for salg
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerOpplysninger om eiendommen/boligen, herunder tilstandsgrad. Navn adresse på eier.
Kategorier registrerteKunder, takstmann
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetSalgsoppgaven/ Undersøkelsesplikt
Formål med behandlingen av personopplysningerGjøre boligen klar for salg
Rettslig grunnlagGDPR art 6 1 c, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7
Kategorier personopplysningerEiendommens registerbetegnelse og adresse. Eierforhold. Tinglyste forpliktelser. Tilliggende rettigheter. Grunnarealer. Bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Verdien ved skattefastsettingen og offentlige avgifter. Forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett. Spesifikasjon over faste løpende kostnader. Hvis kjøpesum er fastsatt, totalkostnad som omfatter andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, hvis kjøpesum ikke er fastsatt, en samlet oppstilling som omfatter prisantydning, andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, samt summen av disse beløpene. Hva som er avtalt om meglers vederlag.
Kategorier registrerteKunder, rettighetshavere
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetFotografering (NB: Det må tas stilling til hvem som er behandlingsansvarlig)
Formål med behandlingen av personopplysningerGjøre boligen klar for salg
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerNavn, adresse, bilder av boligen, bilder av naboeiendommer
Kategorier registrerteKunder, eventuellt naboer
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetStylist (NB: Det må tas stilling til hvem som er behandlingsansvarlig)
Formål med behandlingen av personopplysningerGjøre boligen klar for salg
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerNavn, adresse.
Kategorier registrerteKunder
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetVisning/Interesselister
Formål med behandlingen av personopplysningerRegistrere potensielle kjøpere av boligen
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerNavn, adresse, telefonnummer, e-post
Kategorier registrerteInteressenter
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetBudgivning/ Budjournal
Formål med behandlingen av personopplysningerFormidle bud på boligen, samt overholde rettslige plikter
Rettslig grunnlagGDPR art. 6.1 c, jf eiendomsmeglingsforskriften § 3-5
Kategorier personopplysningerTidspunkt for når budet er mottatt. Budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer. Budets størrelse. Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold. Akseptfrist. Tidspunkt for avslag eller aksept.
Kategorier registrerteBudgivere
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetInngåelse av kontrakt
Formål med behandlingen av personopplysningerGjennomføre salg av boligen
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerNavn, adresse, fødselsnummer, Eiendommens registerbetegnelse og adresse, kjøpspris, overtagelsesdato
Kategorier registrerteSelger og kjøper
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7
BehandlingsaktivitetForeta oppgjør
Formål med behandlingen av personopplysningerGjennomføre økonomisk oppgjør mellom selger og kjøper
Rettslig grunnlagGDPR art. 6 1 b
Kategorier personopplysningerNavn, adresse, fødselsnummer, Eiendommens registerbetegnelse og adresse, kjøpesum inkludert omkostninger, overtagelsesdato, tinglyst pantedokument, transporterklæring, inneståelseserklæring, styregodkjennelse/avklaring av forkjøpsrett, hjemmelsdokument og eventuelle pantedokument, oppgjørsinnstruks, bekreftelse på sletting av selgers pant i eiendommen, ny grunnboksutksrift, registrering av kjøper hos forretningsfører, bankkontonummer, lånebeløp fra kjøpers långiver, restgjeld på selgers lån, signert skjøte, overtakelsesprotokoll
Kategorier registrerteSelger og kjøper
Kategorier mottagere av opplysningerHjemmelsdokument og eventuelle pantedokument sendes til Kartverket for tinglysning. Tinglyst hjemmelsdokument sendes kjøper sammen med oppgjørsoppstillingen som viser faktiske transaksjoner for kjøpet
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes 10 år etter utløp av regnskapsår, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7

Markedsføring

BehandlingsaktivitetMarkedsføring av boliger
Formål med behandlingen av personopplysningerMarkedsføre boligen
Rettslig grunnlagGDPR artikkel 6.1.f
Kategorier personopplysningerNavn, alder, kjønn, preferanser
Kategorier registrertePotensielle kjøpere
Kategorier mottagere av opplysningerSosiale medier, mediehus.
BehandlingsaktivitetMarkedsføre foretakets tjenester
Formål med behandlingen av personopplysningerMarkedsføre foretakets tjenester
Rettslig grunnlagGDPR artikkel 6.1.f
Kategorier personopplysningerNavn, alder, kjønn, preferanser
Kategorier registrertePotensielle kunder
Kategorier mottagere av opplysningerSosiale medier, mediehus.

Kundekontroll

BehandlingsaktivitetKundekontroll
Formål med behandlingen av personopplysningerOppfylle lovens krav om kundekontroll
Rettslig grunnlagGDPR art 6.1.c, jf. hvitvaskingsloven §§ 6 og 7 flg.
Kategorier personopplysningerFullt navn eller foretaksnavn, Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identitetskode. Fast adresse. Referanse til legitimasjon som er brukt for å bekrefte kundens identitet.
Kategorier registrerteKunder
Kategorier mottagere av opplysningerØkokrim
Tidsfrister sletting av personopplysningerSlettes senest seks år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift, jf. hvitvaskingsloven § 22
BehandlingsaktivitetGjennomføring av undersøkelser
Formål med behandlingen av personopplysningerOppfylle lovens krav om undersøkelsesplikt
Rettslig grunnlagGDPR art 6.1.c, jf. hvitvaskingsloven § 17
Kategorier personopplysningerFullt navn eller foretaksnavn, Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer, opplysninger om transaksjonen og eventuelle mistanker.
Kategorier registrerteKunder
Kategorier mottagere av opplysningerØkokrim
Tidsfrister sletting av personopplysningerDokumenter i tilknytning til transaksjoner som nevnt i hvitvaskingsloven § 17 skal slettes senest seks år etter at transaksjonen er gjennomført, jf. hvitvaskingsloven § 22
BehandlingsaktivitetMeldinger om mistenkelige transaksjoner
Formål med behandlingen av personopplysningerOppfylle lovens krav om rapportering av mistenkelige transaksjoner
Rettslig grunnlagGDPR art 6.1.c, jf. hvitvaskingsloven § 18
Kategorier personopplysningerFullt navn eller foretaksnavn, Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer, opplysninger om transaksjonen og eventuelle mistanker.
Kategorier registrerteKunder
Kategorier mottagere av opplysningerØkokrim